สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : การขับรถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (โฟร์คลิฟท์)

              รถยก (forklift) คือ รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ฟอร์คลิฟท์(forklift) หรือรถที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน ตามคำนิยามข้อที่ 3 ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 ถือเป็นเครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กำลังคน ซึ่งการขับรถยกอาจมีความอันตรายได้หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเกิดขึ้นจากความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชำนาญ การขับรถยกด้วยความประมาท และคึกคะนองขอตัวผู้ใช้งานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยก็อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยก จึงควรที่จะได้รับการเรียนรู้การฝึกทักษะความชำนาญในการ
              ขับรถยก และการบำรุงรักษารถยก เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กรตามข้อ 40 ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 ซี่งกล่าวไว้ว่านายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

วัตถุประสงค์
              1. เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
              2. เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถยกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
              3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยกได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้รถยกที่ถูกต้อง
              4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยกสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

              ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้รถยกภายในสถานประกอบกิจการ

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2,500 บาท

  • 2,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อฝึกอบรม

   
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
09.00 - 10.30 น.

จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยกประเภทของรถยก และการใช้รถยกแต่ละประเภทเทคนิคการขับรถยกอย่างปลอดภัย

10.30 - 10.45 น. พักเบรก
10.45 - 12.15 น.

ความปลอดภัยในการขับรถยกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 หมวดที่ 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 4 รถยกการตรวจสอบรถยก

และการบำรุงรักษารถยก

12.15 - 13.15 น. พักกลางวัน
13.15 - 14.30 น. สาธิตการขับรถยกอย่างปลอดภัย และการทดสอบภาคปฏิบัติ
14.30 - 14.45 น. พักเบรก
14.45 - 16.00 น. สาธิตการขับรถยกอย่างปลอดภัย และการทดสอบภาคปฏิบัติ(ต่อ)
16.00 – 16.15 น. การทดสอบภาคทฤษฎีด้วยการทำแบบทดสอบหลังการอบรม
16.15 – 16.30 น. มอบวุฒิบัตร

ภาพกิจกรรมอบรม