สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

แผนอบรม จป.บริหาร

หลักการและเหตุผล (Rational)

          กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๓ กำหนดให้นายจ้างหรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร  ทั้งนี้ หลักสูตร การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้างหรือผู้ให้บริการ ด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด

          Ministerial Regulations on provision of occupational safety officers, personnel, unit or a group of personal in order to implement OSH in the establishment of the year 2022, clause 43, requiring employers or training providers to conduct OSH training for the employee qualify as a safety officer. at the supervisor and management level. The training of employers or service providers regarding the training to be as prescribed by the Director -General as summary in below table.

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)

2.1  เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (As prescribed by law the employer to comply with the safety law)     

2.2  เพื่อให้ลูกจ้างที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (To provide employees with knowledge understanding and performing duties as required by law)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม / กลุ่มเป้าหมาย (Qualification of target group)            

เป็นลูกจ้างระดับบริหารของหน่วยงาน (All of employees at the management of the unit)

 

วิทยากร (Qualified Trainer)                       

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (Trainer in list of the training provider as approved by Department of Welfare and Labor Protection)

 

ระยะเวลาอบรม (Duration)       

2 วัน (12 ชั่วโมง) 2 Days (12 hr - full-time attendance)

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

หลักสูตรภาษาไทย

  • 2,500 บาท

  • 2,300 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

หัวข้อบรรยาย / กำหนดการอบรม (Topic / Program)

 

วันที่ 1 (Day 1)

 
08.00 - 08.30 ลงทะเบียน (Registration)
08.30 - 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม (Pretest)

09.00 - 10.30

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และบทบาทหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 

(Chapter 1 Knowledge of OSH management, roles and responsibilities of management)

 

(ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Knowledge of OSH management)

(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

(Roles and responsibilities of management)

12.15 - 13.15 พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch) 
13.15 - 16.30

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Chapter 2 OSH & E Laws)

 

(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(Management of OSH & E Laws Ministerial regulations of Ministry of Labour)                                                  

(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

(Essentials of OSH & E Laws and how to be implemented)

วันที่ 2 (Day 2)  
08.30 - 09.00 ลงทะเบียน (Registration)
09.00 - 12.15

หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Chapter 3 OSH-MS)

 

(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Concept of OSH-MS)

(ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

(OSH-MS of Ministry of Labour)

12.15 - 13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.15 - 16.30

หมวดวิชาที่ 3 ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(Chapter 3 OSH-MS)

 

(ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมาตรฐานประเทศไทยและสากล

(OSH-MS of TIS and ISO)

(ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

(Implementation of OSH-MS)

16.30 - 16.45

ทดสอบหลังการอบรม / มอบวุฒิบัตร

(Posttest / Give certificate)

 

หมายเหตุ : พักเบรก 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.

Annotation : Fresh break 10.30 - 10.45 AM. and 02.45 - 13.00 PM.