สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

65232_06.jpg (1280×853)

         เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สมาคมฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค “Modernizing Social Security Benefits – ก้าวสู่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ทันสมัย” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

         ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง นโยบายการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การเสวนาเรื่องบทบาทกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้มั่นคง โดยผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน,ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน, ผู้อำนวยการนโยบายและแผนงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และการเสวนาเรื่อง Modernizing Social Security Benefits ก้าวสู่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ทันสมัย โดยผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม,ผู้แทนจากฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนจากฝ่ายลูกจ้าง