สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 23-26 ตุลาคม 2566 ผู้แทนสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และ ผู้แทนจากสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วมประชุม APOSHO (Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) ครั้งที่ 37 ณ ประเทศมาเลเซีย

66185_18.jpg (1280×800)

 

               วันที่ 23-26 ตุลาคม 2566 ผู้แทนสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และ ผู้แทนจากสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเข้าร่วมประชุม APOSHO (Asia-Pacific Occupational Safety and Health Organization) ครั้งที่ 37 ณ ประเทศมาเลเซีย

               ในการนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซียเป็นสักขีพยานในการมอบธง APOSHO ส่งต่อให้ SHAWPAT เป็นเจ้าภาพจัดงาน APOSHO ครั้งที่ 38 ในวันที่ 14-17 พฤจิกายน 2567 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการขับเคลื่อน เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในระดับนานาชาติ เพื่อให้คนทำงานมีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการทำงาน