สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

671622

 

             13 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ APOSHO ครั้งที่ 38 นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ  เพื่อติดตามความคืบหน้ารูปแบบการรับ Abstract สำหรับการนำเสนอผลงานและหลักเกณฑ์ในการจัดทำและคัดเลือก Full Paper และ Proceeding สำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอผลงานวิชาการ

             คณะอนุกรรมการฯ มีความมุ่งมั่นที่จะการขับเคลื่อน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศไทยให้สามารถยกระดับไปสู่สายตานานาชาติได้