สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

CC67398 11

 

          ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567  คณะผู้บริหารและที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมประชุมหารือกับทาง Takegoshi toru ประธานกรรมการของ Japan Industrial Safety and Health Association(JISHA) พร้อมด้วยคณะ ในหัวข้อ Thai-Japan Work Safety Days