สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

671632

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 12 มิถุนายน 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting ในหัวข้อ "คู่มือ 3 คู่มือ"  บรรยายโดย อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีผู้เข้าร่วมในการอบรม จำนวน 500 ท่าน

📍โดยในการอบรมประกอบด้วย

1.คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

2.คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

3.คู่มือปฏิบัติงานกรณีลูกจ้างทำงานอันตรายตามมาตรา 14

💙SHAWPAT ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและผลักดันให้เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยฯ ได้นำคู่มือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุด💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻