สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โอสถสภาใช้ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยใช้กฎทอง 7 ประการ ในการกําหนดนโยบายระดับองค์กรและทบทวนตนเองโดยใช้ SELF EVALUATION โดยการหา GAP ANALYSIS เพื่อให้พนักงานทุกคนปลอดอุบัติเหตุ มีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

ภาวะผู้นํา Leadership

คุณนุกิจ  ชลคุป

CHIEF MANUFATURING OFFICER

บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน)

17