Facebook

      การออกแบบสถานที่ทำงาน ควรออกแบบให้พนักงานทุกคนทำงานได้สะดวก แม้ว่าขนาดร่างกายและรูปร่างของแต่ละคนจะแตกต่างกัน และควรจัดที่รองเท้าเพื่อช่วยในการปรับระดับความสูงให้เหมาะสมกับลักษณะงานนั้น
ลักษณะงานที่แตกต่างกัน ระดับความสูงของที่ทำงาน หรืองานย่อมต่างกันไปด้วย

 • งานละเอียด เช่น งานเขียน หรืองานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ควรจัดระดับความสูงของงานให้สูงกว่าความสูงระดับข้อศอกพนักงาน 5 เซนติเมตร และควรจัดให้มีที่หมุนหรือที่รองข้อศอก
 • งานเบา เช่น งานประกอบชิ้นงาน หรืองานเครื่องจักรกล ควรจัดระดับความสูงของงานให้ต่ำกว่าความสูงระดับข้อศอก ประมาณ 5-10 เซนติเมตร
 • งานหนัก หรืองานที่ต้องออกแรงกด ควรจัดระดับความสูงของงานให้ต่ำกว่าความสูงระดับข้อศอก 20-40เซนติเมตร

ข้อควรปฏิบัติ

 • * ปรับระดับความสูงของงานให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ความสูงระดับข้อศอกเป็นหลัก
 • * จัดสภาพงานที่ต้องทำอยู่เสมอให้อยู่ในระดับที่หยิบจับได้ง่าย  สะดวก และเหมาะสม
 • * หันชิ้นงานเข้าหาตัว
 • * ให้ร่างกายอยู่ใกล้ชิ้นงาน
 • *  จัดพื้นที่ทำงานให้กว้างพอ สำหรับการเปลี่ยนอิริยาบถระหว่างปฏิบัติงาน
 • * ใช้ที่พักเท้า หรือที่วางเท้า หรือให้น้ำหนักของร่างกายไปยังขาข้างใดข้างหนึ่ง
 • * หากเป็นไปได้ควรจัดที่นั่ง

ข้อห้าม

 • * ห้ามเอี้ยวหรือบิดตัวไปปฏิบัติงานด้านหลัง หากจำเป็นควรหันไปหาชิ้นงานทั้งตัว
 • * ห้ามเอื้อมไปปฏิบัติงานเกินขอบเขตพื้นที่ทำงานปกติ
 • * ห้ามเอื้อมไปปฏิบัติงานสูงเกินระดับไหล่ผู้ปฏิบัติงาน

การยืน หรือการนั่งทำงานตลอดเวลาก่อให้เกิดความไม่สบายและความเมื่อยล้า การเปลี่ยนท่าทางหรืออิริยาบถบ่อย ๆ เช่น การนั่งสลับกับการยืนจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดความเมื่อยล้า


สถานที่ทำงานสำหรับงานนั่ง / ยืน

 • * ปรับสถานที่ทำงานให้มีความสูงที่เหมาะสม
 • * ใช้เก้าอี้หมุนซึ่งปรับความสูงของที่นั่งได้
 • * ปรับที่นั่งให้มีระดับต่ำกว่างานที่ทำอยู่ 25 - 35 เซนติเมตร
 • * ใช้ที่พักเท้าที่มีความสูง 40 - 50 เซนติเมตร


สถานที่ทำงานแบบครึ่งวงกลม

 • * จัดให้ทำงานแบบครึ่งวงกลม
 • * ใช้เก้าอี้หมุนเพื่อ
 • - ลดการบิดตัวของผู้ปฏิบัติงาน
 • - ลดการเคลื่อนไหวด้านข้าง
 • * หากเป็นไปได้ใช้พื้นผิวงานที่มีความลาดเอียงเพื่อ
 • - ลดการโก้งโค้งทำงาน
 • - เพื่อช่วยให้ปฏิบัติงานสะดวกยิ่งขึ้นขณะนั่งหรือยืน


เก้าอี้สำหรับนั่ง / ยืนทำงาน

 • * ที่นั่งควรมีความกว้างอย่างน้อย 40 เซนติเมตร
 • * เลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิง ซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
 • * ที่นั่งไม่ควรหุ้มด้วยวัสดุที่ลื่นหรือแข็ง
 • * เลือกเบาะที่นั่งที่มีความหนา 2- 3 เซนติเมตร
 • * ควรจัดให้คนงานสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในท่านั่งและยืน
 • * สำหรับพื้นที่ที่จำกัด ควรใช้เก้าอี้ชนิดพับเก็บได้
 • * เลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิง
 • * จัดให้มีเก้าอี้นั่งพัก แม้ลักษณะงานนั้นจะต้องยืนปฏิบัติงานตลอดเวลา