head training

      วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมรับทราบนโบายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ สำนักงานประกันสังคม