หลักสูตร : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมืออาชีพในงานก่อสร้าง (จปว-ก)

แผนอบรม

        จากข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทนพบว่า สถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุดในแต่ละปี ได้แก่ “กิจการประเภทก่อสร้าง”   ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ปฏิบัติงาน จะประสบอุบัติเหตุมากที่สุด โดยเฉพาะผู้รับเหมาใน site งาน

        การป้องกันอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นไปไม่ได้   แต่การลดอุบัติเหตุให้น้อยลงที่สุดนั้นสามารถกระทำได้  สิ่งตอบแทนจากการป้องกันอันตรายนั้น ก็คือ การสูญเสียน้อยที่สุด  งานที่ก่อสร้างก็จะดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วที่สุด และนั้นก็หมายถึงผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อทุก ๆ คน ในกิจกรรมการก่อสร้าง

        เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จึงเป็นบุคคลากรสำคัญในการคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และให้ปฏิบัติไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นต้องพัฒนาทักษะเทคนิคความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เพื่อนำไปบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพกับองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้จป.วิชาชีพ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เพื่อให้จป.วิชาชีพ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างรู้จักวิธีการค้นหาอันตรายและป้องกันอันตรายในงานก่อสร้าง
 • เพื่อให้จป.วิชาชีพ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างแนวทางในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างของบริษัท
 • เพื่อให้จป.วิชาชีพ และผู้ควบคุมงานก่อสร้างผู้เป็นผู้นำในการรณรงค์และร่วมทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยกับองค์กร 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย 

 • จป.วิชาชีพ / จป.เทคนิคขั้นสูง ที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรโครงการก่อสร้าง
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการอบรม

 • 5 วัน (30 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

วิธีบรรยาย

 • บรรยาย / ทำกิจกรรมกลุ่ม workshop / ชมคลิปวีดีโอ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • แบบทดสอบหลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

 

หัวข้อบรรยาย

เวลา

กิจกรรม/หัวข้ออบรม

หมายเหตุ

วันที่ 1

 08.30–09.00 น.

ลงทะเบียน / ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test)

 

09.00-16.30 น.

ความรู้เบื้องต้นสำหรับสถานประกอบกิจการก่อสร้าง

 • ลักษณะสถานประกอบกิจการก่อสร้าง
 • ขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับงานก่อสร้าง
 • ประเภท/ภาคส่วน ในการดำเนินงานก่อสร้าง
 

 

กฎหมาย และ ข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

 • กฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องสำหรับงานก่อสร้าง
 • ข้อกำหนด อื่นๆ เช่น การนิคมฯ, องค์กรปกครองท้องถิ่น, กทม, อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคการจัดทำบัญชีกฎหมาย และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 • การประเมินความสอดคล้องระหว่าง โครงการก่อสร้าง กับ กฎหมาย และข้อกำหนด
 • เทคนิคการนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บริหารขององค์กร, บริษัท, และโครงการก่อสร้าง
 • แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีโครงการก่อสร้าง ขัดต่อกฎหมาย และข้อกำหนด
  • การทบทวนกฎหมาย และข้อกำหนด ให้ทันสมัย
  • แหล่งสืบค้นข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ องค์กรรับปรึกษาหารือ เกี่ยวกับกฎหมาย และข้อกำหนด
 

วันที่ 2

 08.30–09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-16.30 น.

เทคนิคการจัดทำแผนงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง

 • ที่มา และความหมายของแผนงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง
 • องค์ประกอบเบื้องต้น สำหรับแผนงานก่อสร้างความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง
 • เทคนิคการจัดทำแผนความปลอดภัยของโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
 • การประยุกต์ใช้ แผนงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง จากหน่วยงานอื่นๆ
 • เทคนิคการนำเสนอแผนงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง ให้กับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
 • การนำแผนงานไปใช้ให้สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง แผนงานความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับโครงการก่อสร้าง
 

 

เทคนิคการจัดทำมาตรฐาน (Standard), ระเบียบการ (Procedure), ข้อบังคับ (Safety Precaution)  ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ มาตรฐาน (Standard), ระเบียบการ (Procedure), ข้อบังคับ (Safety Precaution)  ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • ตัวอย่างของ มาตรฐาน (Standard), ระเบียบการ (Procedure), ข้อบังคับ (Safety Precaution)  ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เทคนิคการใช้ มาตรฐาน (Standard), ระเบียบการ (Procedure), ข้อบังคับ (Safety Precaution)  ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • เทคนิคการนำเสนอ มาตรฐาน (Standard), ระเบียบการ (Procedure), ข้อบังคับ (Safety Precaution)  ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ให้กับผู้บริหารโครงการ
 • เทคนิคการนำ มาตรฐาน (Standard), ระเบียบการ (Procedure), ข้อบังคับ (Safety Precaution)  ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง มาใช้กับกิจกรรมงานก่อสร้าง
 • การศึกษา และตรวจสอบ ลำดับขั้นตอนในงานก่อสร้างสร้าง (Work Method Statement (WMS))
 

 

การประเมินความเสี่ยง และมาตรฐานขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

 • ความหมายของการประเมินความเสี่ยง และมาตรฐานขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • การจัดทำบัญชีความเสี่ยง ของกิจกรรมในงานก่อสร้าง
 • เทคนิคการประเมินความเสี่ยง ในงานก่อสร้าง
 • เทคนิคการจัดทำแผนลดความความเสี่ยง
 • เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA, JSEA, What if analysis, อื่นๆ)
 • เทคนิคการจัดทำขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย สำหรับกิจกรรมงานก่อสร้าง
 • เทคนิคการนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยง และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย ให้ผู้บริหารโครงการก่อสร้างพิจารณา
 • เทคนิคการนำผลการประเมินความเสี่ยง และขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย ไปประยุกต์ใช้กับสภาพหน้างาน
 • การทบทวนการประเมินความเสี่ยง และขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อมีเหตุจำเป็น เช่น เกิดอุบัติเหตุ, พบความเสี่ยงที่มากขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น
 

วันที่ 3

09.00-16.30 น.

ทักษะการทำงาน ตำแหน่ง จป. ในโครงการก่อสร้าง

-       งานปรับพื้นที่

-    งานตอกเสาเข็ม

-       งานปรับพื้นที่

-    งานทำฐานราก

-       งานหลังคา

-    งานผนัง

-       งานเทพื้นอาคาร

-    งานเทพื้นอาคาร

-       งานเทพื้นอาคาร

-    งานถนน, รางระบายน้ำ

-       งานเก็บรายระเอียด เช่น ทาสี

-    งานไฟฟ้า

-       งานท่อน้ำ, ระบบดับเพลิง

-    งานติดตั้งเครื่องจักร, ไลน์ผลิต

-       งานทดสอบเครื่องจักร

-    อื่นๆ

 

 

 

เครื่องมือ เครื่องจักร พื้นฐานสำหรับงานก่อสร้าง และเอกสารสำหรับการตรวจสอบ Inspection check sheet

-    เครื่องจักรกลหนัก และการตรวจสอบ

-    เครื่องตอกเสาเข็ม

-    ปั้นจั่นหรือ เครน และการตรวจสอบ

-    รอกโซ่ รอกปรับระดับ

-    ประเภทของอุปกรณ์ช่วยยก

-    รถกระเช้า X lift, Boom lift, Man lift

-    นั่งร้านประเภท ต่าง ๆ

-    เครื่องเชื่อมประเภท ต่าง ๆ

-    เครื่องเจียร

-     เครื่องตัดความเร็วสูง

-    เครื่องตัด ดัด เหล็ก

-    ชุดตัดแก๊ส

-    เครื่องมือไฟฟ้า และมาตรฐาน

-    อุปกรณ์ป้องกันการตก

-    Gas detector

-    ฝาครอบท่อป้องกันประกายไฟ

-    อื่นๆ

 

 

วันที่ 4

09.00-16.30 น.

เทคนิคการตรวจความปลอดภัยหน้างาน ภายในโครงการก่อสร้าง

 • ตรวจสอบใบอนุญาตทำงาน
 • ตรวจสอบตัวผู้ปฏิบัติงานงาน เช่น บัตรผ่านการอบรม, สัญลักษณ์ตำแหน่งพิเศษ, การสวมใส่ PPE
 • ตรวจสอบกิจกรรมงานก่อสร้าง
 • งานขุด งานใช้เครื่องจักรกลหนัก
 • งานยกด้วยเครน, และอุปกรณ์ช่วยยก
 • งานใช้รอกโซ่, รอกปรับระดับ
 • งานเชื่อม ตัด เจียร์
 • งานติดตั้ง รื้อถอนนั่งร้าน
 • การทำงานบนที่สูง
 • การทำงานบนรถกระเช้า หรืออุปกรณ์อื่น
 • การทำงานในที่อับอากาศ
 • การทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานฉายรังสี
 • การปิดกั้นพื้นที่ และป้ายเตือน
 • งานใช้สารเคมี เช่น เติมน้ำมัน, ผสมสี, ทาสี
 • ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น เสียง, ฝุ่น, ความร้อน (กรณีกลางแจ้ง) พื้นที่ทิ้งขยะ, พื้นที่สูบบุหรี่, พื้นจัดเก็บสารเคมี เป็นต้น
 • ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉิน เช่น จุดรวมพล, ป้ายทางหนีไฟ, สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้
 • ตรวจสอบเส้นทางของยานพาหนะ และ เส้นทางของพนักงาน
 • ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย
 • อื่นๆ
 

 

บทบาทหน้าที่การเป็น จป. ในงานก่อสร้าง

 • บทบาทหน้าที่ จป. ตามกฎหมายกำหนด
 • การทำงานในบทบาทหน้าที่ ตามรูปแบบองค์กร ของงานก่อสร้าง
 • การวางตัวสำหรับพนักงานทุกคนในโครงการก่อสร้าง
 • ผู้บริหาร
 • วิศวกร, ผู้ควบคุมงาน
 • หัวหน้างาน
 • พนักงาน, ผู้ปฏิบัติงาน
 • เทคนิคการโน้มน้าว ผู้บริหาร, ผู้ควบคุมงาน, หัวหน้างาน, และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามแผนงานความปลอดภัย และข้อบังคับด้านความปลอดภัยของโครงการ
 • เทคนิคการเสนอแนะให้นายจ้าง (ผู้บริหารโครงการ) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับโครงการ
 • เทคนิคการรายงานความไม่ปลอดภัย (Unsafe action, Unsafe Condition) ให้ผู้บริหารตัดสินใจแก้ไข
 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศการทำงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือในด้านความปลอดภัย
 • เทคนิคการตีความกฎหมาย ระเบียบการ ข้อบังคับ ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้ง่ายๆ
 • เทคนิคการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย ในงานก่อสร้าง
 • เทคนิคการแสดงความคิดเห็นในเรื่องความปลอดภัยบนพื้นที่ฐาน กฎหมาย, ระเบียบโครงการ และข้อบังคับด้านความปลอดภัย รวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • เทคนิคการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ที่ทำงานมีความเสี่ยง เช่น การทำงานบนที่สูง, การทำงานดูแลการจราจรของเครื่องจักรกลหนัก, การใช้เครื่องมือที่มีความเสี่ยง เช่น เครื่อง ตัด เจียร ตัดแก๊ส เป็นต้น
 

วันที่ 5

09.00-16.30 น.

 • การจัดอบรม ให้ความรู้ตามสัญชาติคนงาน
 • การกำหนดหัวหน้างาน ที่สื่อสารภาษาไทยได้
 • การจัดทำป้ายเตือน ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ตามภาษาของคนงานต่างด้าว
 • การกำหนดสัญลักษณ์ กรณีมีหลายสัญชาติ ในโครงการเดียวกัน
 • การเตรียมการสำหรับเหตุฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล
 • การวางแผนตามกฎหมายกำหนด เช่น แผนป้องกันอัคคีภัยในโครงการก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน นำเสนอ ต่อผู้บริหารโครงการ
 • การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเหตุฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ ให้กับพนักงาน
 • การจัดตั้งทีมฉุกเฉินประจำโครงการ และอบรมตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
 • กำหนดแผนผังการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ
 • จัดทำแผนการฝึกซ้อมเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉิน อื่นๆ ที่มิใช่ไฟไหม้ เช่น สารเคมีหกรั่วไหล, อุบัติเหตุตกจากที่สูง, พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เป็นต้น และนำเสนอต่อผู้บริหารโครงการ
 • ตัวอย่างแผนฉุกเฉิน และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
 • การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ
 • จัดทำแผนงาน ระเบียบ ข้อบังคับของโครงการ นำเสนอต่อผู้บริหารโครงการเพื่อพิจารณา
 • อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยในหน้าที่ ตามระเบียบการ
 • ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความร่วมมือจากพนักงานภายในโครงการ
 • มาตรการบทลงโทษ สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ
 • การจัดทำเอกสาร เช่น ขอส่งพนักงานอบรม, การขอนำวัสดุอุปกรณ์ เข้า – ออก, รายงานเหตุการณ์ประจำวัน
 • การรับเรื่องร้องเรียน และเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม EIA
 • ความหมายของ EIA
 • การกำหนดแผนงานลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรการ EIA เสนอแนะต่อผู้บริหารโครงการ
 • การอบรมให้ความรู้กับพนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • แสดงความคิดเห็น และแบ่งหน้าที่ให้ผู้รับผิดดูแลตามแผนงาน และติดตามความคืบหน้า
 • การกำกับดูแลให้ทุกกิจกรรมก่อสร้างมีความสอดคล้องตามมาตรการ EIA
 • รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้บริหารโครงการทราบ
 • ปรับปรุงสภาพกิจกรรม ปัญหา ที่ไม่สอดคล้องกับข้องกำหนด EIA
 • เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากภายนอก และสื่อสารไปยังผู้มีอำนาจตัดสินใจ
 • เทคนิคการสื่อสารเรื่องร้องเรียนไปยังผู้มีอำนาจ เพื่อให้ได้รับการแก้ไข
 • การจัดการด้านสังคม ชุมชนใกล้เคียง โครงการก่อสร้าง CSR
 • การจัดทำแผนงานเพื่อป้องกันชุมชนร้องเรียน เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา
 • การจัดทีมประสานงาน ระหว่างโครงการและชุมชน
 • การทำโครงการของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รอบข้าง
 • การเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้น
 • การเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน
 • เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนและโครงการก่อสร้าง
 • ตัวอย่างกิจกรรม CSR
 

ภาพกิจกรรมอบรม