วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้ามอบรางวัล Thailand Vision Zero 2020 สำหรับสถานศึกษา "ระดับพัฒนา" ให้กับโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวต้อนรับและรับมอบรางวัลโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero อย่างต่อเนื่อง และร่วมขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันในสถานศึกษาต่อไป