head training

65123_1.jpeg (3000×1250)

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2565 ในรูปแบบการอบรมให้ความรู้ให้คำปรึกษา และการตรวจประเมิน โดยการใช้ยุทธศาสตร์ vision zero ตามนโยบาย safety Thailand อีกทั้งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ให้สอดรับกับสถานประกอบกิจการที่ขยายตัวมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือที่ สามารถนำไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

            จึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

65123_2.jpeg (1722×2435)