สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งสมาคมฯ ปีที่ 34 และเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ที่ปรึกษา กรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ