วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น.  รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมอวยพร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 พร้อมรับทราบนโบายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน