head training

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน ปี พ.ศ. 2547  กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีได้รับการอบรมให้เข้าใจและทราบถึงอันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสีก่อนเข้ารับหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกำหนด สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) จึงกำหนดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวง

วัตถุประสงค์

          1.) เพื่อให้พนักงานให้เข้าใจและทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับรังสี

          2.) เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการป้องกันอันตรายจากรังสี

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

          หัวหน้างาน/จป.วิชาชีพ/พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสี

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2,000 บาท

  • 1,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อบรรยาย  

วันที่ 1

 

08.30 - 9.00 น.

ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.

ความหมาย ชนิดและประเภทของรังสี

- กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน

10.30.10.45 น. พัก
10.45-12.00 น

- การป้องกันอันตรายจากรังสี

- การประเมินสภาพงานและการเตรียมความพร้อมในการทำงานในพื้นที่

- การควบคุมทางรังสี

12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-14.30 น.

วิธีการปฏิบัติงานในบริเวณรังสีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน และวิธีการหลีกหนีภัย

กฎและข้อปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับรังสี

14.30-14.45 น. พัก
14.45-16.00 น.  

 - ป้าย/เครื่องหมายเตือนภัย/ข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับรังสี

 - การใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล

 - การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

***เวลาพักทานอาหารว่าง 10.30-10.45น. และ 14.30-14.45น.   / พักทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00น.***

ภาพกิจกรรมอบรม