สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : การใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับอย่างปลอดภัยและการบำรุงรักษาเบื้องต้น

                รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับ เป็นรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของฯ ตามคำนิยามข้อที่ 3 ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564  ถือเป็นเครื่องจักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของได้ครั้งละมาก ๆ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และลดการใช้แรงงานที่เกิดจากคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับนั้นอาจมีความอันตรายได้หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเกิดขึ้นจากความไม่ได้ตั้งใจ หรือเกิดจากการขาดความรู้ความชำนาญ การขับรถยกด้วยความประมาท และความคึกคะนองของตัวผู้ใช้งานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยก็อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

                ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับจึงควรที่จะได้รับการอบรมเรียนรู้ การฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับที่ถูกวิธี  ความปลอดภัยในการใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับ การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร    

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับที่ถูกต้องและปลอดภัย
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับให้พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

                ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับ

ระยะเวลาการอบรม

  • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 3,000 บาท

  • 2,500 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อฝึกอบรม

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบก่อนการอบรม
09.00 - 12.15 น. จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยก
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับ
  เทคนิคการใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับอย่างปลอดภัย
  หลักความปลอดภัยในการใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับ
 

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 หมวดที่ 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 4 รถยก

12.15 - 13.15 น พักกลางวัน
13.15 - 16.15 น. หลักการตรวจสอบรถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับและการบำรุงรักษาเบื้องต้น
  สาธิตการใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับอย่างปลอดภัย
  สาธิตการตรวจสอบและบำรุงรักษาเบื้องต้น
  ฝึกปฏิบัติการใช้รถยกไฟฟ้าชนิดยืนขับอย่างปลอดภัย
  ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบและบำรุงรักษาเบื้องต้น
16.15 – 16.30 น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม และมอบวุฒิบัตร

                                         

                                         

                                         

                   

ภาพกิจกรรมอบรม