สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : INTEGRATED REQUIREMENTS & INTERNAL AUDIT

                 เนื่องจากปัจจุบันระบบมาตรฐานการจัดการต่างๆ ที่มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป  จะมีการปรับโครงสร้างของข้อกำหนดใหม่ตาม Annex SL ซึ่งจะทำให้มีโครงสร้างของข้อกำหนดที่ เหมือนกัน และแต่จะแตกต่างกันในส่วนของจุดมุ่งหมายแต่ละมาตรฐาน เช่น ด้านคุณภาพ คือ ISO  9001:2015 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ISO 14001:2015 ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอาหาร คือ ISO 22001:2018 รวมทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ISO 45001:2018 ซึ่งถ้าองค์กรไหนมีการนำระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆมาประยุกต์ใช้ ก็จะง่ายต่อการที่ จะบูรณาการระบบต่างๆไปปฏิบัติร่วมกันในองค์กร

            ดังนั้นจึงขอเสนอหลักสูตรการฝึกอบรม“INTEGRATED REQUIREMENTS & INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22001:2018 & ISO 45001:2018” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในบูรณาการ (Integrate) ของระบบบริหารด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานISO 9001:2015, ISO14001:2015,ISO22001:2018 & ISO 45001:2018 รวมทั้งมีความเข้าใจในการนำมาประยุกต์ใช้   อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์การอบรม

  1. เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในการบูรณาการของข้อกําหนด ISO 9001, ISO 14001,ISO 22001 & ISO 45001
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการบูรณาการระบบปัจจุบันไปสู่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 22002 & ISO 45001
  3. เพื่อทราบแนวทางการปรับเปลี่ยนจาก   เวอร์ชั่นเดิม มาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ ได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12 ชั่วโมง) 

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 6,500 บาท

  • 6,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1

 

08:30-09.00 น.

        ลงทะเบียน

09:00-09.30 น.

        กล่าวเปิดอบรม และ บทนำ และการบูรณาการข้อกำหนดตาม Anex SL

09:30-10.30 น.

        การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดแบบบูรณาการ (ส่วนที่ 1:Context)

10.30-10.45 น.

        พัก (Coffee break)

10:45-11.15 น.

        Work shop#1: IMS-Needs & Expectation

11:15-12.00 น.

        การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดแบบบูรณาการ (ส่วนที่ 2: Leadership & Support)

12.00-13.00 น.

        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

        การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดแบบบูรณาการ (ส่วนที่ 3:Operation)

14.00-14.30 น.

        Work shop#2:IMS-Operational control

14.30-14.45 น.

        พัก (Coffee break)

14:45-16.00 น.

        การประยุกต์ใช้ข้อกำหนดแบบบูรณาการ (ส่วนที่ 4: Performance & Improved) และ Quiz test

16.00-16.30 น.

        สรุปประเด็นและการถาม-ตอบ

 

 

วันที่ 2

 

08.30-09.00 น.

        ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.

        ทบทวนเนื้อวันแรก

09.30-10.00 น.

        บทนำ แนวทางดำเนินการตรวจติดตามแบบบูรณาการ

10.00-10.30 น.

        การวางแผนและเตรียมตัวตรวจติดตามภายใน

10.30-10.45 น.

        พัก (Coffee break)

10.45-11.30 น.

        การวางแผนและดำเนินการตรวจติดตามภายใน 

11.30-12.00 น.

        Work shop # 3: Auditing checklist

12.00-13.00 น.

        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

        การดำเนินการตรวจติดตามภายใน 

14.00-14.30 น.

        Work shop # 4: Auditing question

14.30-14.45 น.

        พัก (Coffee break)

14.45-16.00 น.

        การรายงานผลการตรวจติดตามภายใน (Audit reporting) Work shop# 5: Audit finding

16.00-16.30 น.

        สรุปประเด็นและการถาม-ตอบ และทำแบบทดสอบ(Examination)

 

ภาพกิจกรรมอบรม