head training

หลักสูตร : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แผนอบรม คปอ.

ระยะเวลาการอบรม

  • 2 วัน (12ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 2,200 บาท

  • 2,000 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เนื้อหาหลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง