สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : หลักสูตรการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุในที่อับอากาศ

      สถานที่อับอากาศ  เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศอันตรายในหลากหลายรูปแบบ  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง เพื่อจะได้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย   แต่ในบางสถานการผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสถานที่อับอากาศอาจได้รับอันตราย อันเนื่องมาจากการที่ไม่ทราบถึงอันตรายอย่างถ่องแท้  การเตรียมทีมฉุกเฉินเพื่อเข้าไปโต้ตอบเหตุการณ์ กรณีเกิดอุบัติเหตุ ที่ไม่คาดคิด  จึงมีความจำเป็น  โดยทีมดังกล่าวจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการ ตอบโต้เหตุการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดความสูญเสียต่ำสุด และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กรต่อไป

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในที่อับอากาศอย่างถ่องแท้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการประเมินอันตรายที่อาจแอบแฝงอยู่ในที่อับอากาศ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ช่วยเหลือในที่อับอากาศ (4ผู้)
 • ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการ (Emergency Response Team)

เงื่อนไขในการเข้ารับการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
 • ผู้เข้าอบรมผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • หลักสูตรสำหรับ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน (4 ผู้)

การแต่งกายของผู้เข้าอบรม

 • แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

ระยะเวลาการอบรม

 • 1 วัน  ( 6 ชั่วโมง )

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 4,000 บาท

 • 3,500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากรที่บรรยาย

 • ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยในที่อับอากาศ Rescue 3 International

ระยะเวลาอบรม

ลำดับ

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

1

การตอบโต้เหตุฉุกเฉินในสถานที่อับอากาศ

12

6

6

วิธีบรรยาย

 • บรรยาย  และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และสถานการณ์จำลอง

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • แบบทดสอบก่อน – หลังการอบรม
 • ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %
 • การมีส่วนร่วมกันในการปฏิบัติทุกคน

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

 • วุฒิบัตรผ่านการอบรม

หัวข้อบรรยาย

วันที่ 1   ภาคทฤษฎี

08.30-09.00    ลงทะเบียน  และทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

09.00-10.30      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่อับอากาศ

การตรวจสอบเพื่อประเมินอันตรายที่อาจแอบแฝงอยู่ในที่สถานที่อับอากาศ

10.30-10.45     พักเบรก

10.45-12.00       การเตรียมการ ให้พร้อมก่อนการโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉินในที่อับอากาศ

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบเหตุการณ์ฉุกเฉิน

12.00-13.00    พักรับประทานอาหาร

13.00-14.30       ตำแหน่งหน้าที่ทีมกู้ภัยในที่อับอากาศ

14.30-14.45      พักเบรก

14.45-16.30       แบ่งกลุ่มทำเวิร์คช็อป ตำแหน่งหน้าที่รายบุคคล และฝึกเขียนแผนตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

วันที่ 2   ภาคปฏิบัติ

09.00-10.30      อุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้ภัยในที่อับอากาศ

10.30-10.45     พักเบรก

10.45-12.00       ระบบรอกกู้ภัย และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยในที่อับอากาศ

12.00-13.00    พักรับประทานอาหาร

13.00-14.30       การกู้ภัยและช่วยชีวิต กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในที่อับอากาศ

14.30-14.45      พักเบรก

14.45-16.30       การฝึกปฎิบัติในสถานการณ์จำลอง

ทำแบบทดสอบหลังการอบรม