สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : ผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

แผนการอบรม ผู้เฝ้าระวังไฟ

       ผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch Man นับมีความสำคัญและจำเป็นในกิจกรรมการดำเนินการในด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ และเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยในกิจกรรมดังกล่าว และกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มงาน Oil and Gas และทั่วไป ซึ่งผู้เฝ้าระวังไฟ ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยป้องกันอุบัติที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว ในด้านความรับผิดชอบดังกล่าวเช่น การตรวจวัดแก็สบริเวณทำงานและขณะทำงาน หรือการเฝ้าระวังลูกไฟ ขณะมีการเชื่อมและเจียร แม้กระทั้งเมื่อเกิดเหตุ ผู้เฝ้าระวังไฟก็จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

      เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพิ่มระดับความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจอันดี ในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย ป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ให้กับบริษัทและพนักงาน

      สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้เฝ้าระวังไฟ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับการเกิด และการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากการทำงาน ประกายไฟ
 • เพื่อให้พนักงานเข้าใจขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัย
 • เพื่อให้พนักงานใช้เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อให้พนักงานเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำงานเกี่ยวกับ ใบอนุญาตประกายไฟ
 • เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในดารใช้เครื่องมือวัดสภาพอากาศ เช่นการวัดหาก๊าซ ไอ ละอองที่สามารถติดไฟได้
 • เพื่อให้พนักงานตรวจสอบเครื่องมือและอุปรกรณ์ต่างได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ดังกล่าว

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • พนักงานทั่วไป
 • จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

การแต่งกายผู้เข้าอบรม

 • แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

ระยะเวลาการอบรม

 • 2 วัน

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 4,500 บาท

 • 4,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดหลักสูตร

วิทยากรที่บรรยาย 

 • นายปรีชา    ศรีรุณ 

วิธีการ/เทคนิคในการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • การฝึกปฏิบัติ

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล  

 • การทำกิจกรรมในระหว่างการอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ลำดับ

หลักสูตรการฝึกอบรม

ระยะเวลาในการอบรม

ภาคทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ

1

ผู้เฝ้าระวังไฟ Fire Watch

12

9

3

 หัวข้ออบรม

ลำดับ

หัวข้ออบรม

ระยะเวลา

1

คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

1 ชั่วโมง

2

ความปลอดภัยในงานเชื่อม ตัด เจียร

1 ชั่วโมง

3

การป้องกันอัคคีภัยจากงานประกายไฟ

1 ชั่วโมง

4

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

0.5 ชั่วโมง

5

ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย

0.5 ชั่วโมง

6

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

1 ชั่วโมง

7

ประเภทของไฟ องศ์ประกอบไฟ การเกิดไฟ และการดับไฟประเภทต่างๆ

1 ชั่วโมง

8

อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

1 ชั่วโมง

9

ระบบใบอนุญาติทำงานประกายไฟ และใบอนุญาติอื่นๆ

1 ชั่วโมง

10

การตรวจสอบอากาศในการทำงาน การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณทำงาน

1 ชั่วโมง

11

การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดแก็ส การตรวจสอบอุปกรณ์ การเฝ้าระวังประกายไฟ และฝึกการใช้ถังดับเพลิง

3 ชั่วโมง

 

วันเวลา

หัวข้ออบรม

วันแรก

ภาคทฤษฎี

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

-ทำแบบทดสอบ PRE-TEST

-คุณสมบัติและหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟ

-ความปลอดภัยในงานเชื่อม ตัด เจียร

-การป้องกันอัคคีภัยจากงานประกายไฟ

12.00 - 13.00

พักรับประทานอาหาร

13.00 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

-อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

-ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย

-ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกรณีฉุกเฉิน

-ประเภท องศ์ประกอบ การเกิด และการดับไฟ

วันสอง

ภาคทฤษฎี

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

-อุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆและวิธีการใช้เครื่องดับเพลิง

-ระบบใบอนุญาติทำงานประกายไฟ และใบอนุญาติอื่นๆ

-การตรวจสอบอากาศในการทำงาน การตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องจักร และบริเวณทำงาน

12.00 - 13.00

พักรับประทานอาหาร

13.00 - 16.00

-การฝึกภาคปฏิบัติการใช้เครื่องมือวัดแก็ส การตรวจสอบอุปกรณ์ทำงาน การเฝ้าระวังประกายไฟ และฝึกการใช้ถังดับเพลิง