สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตร : การเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยก

      รถโฟร์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่อํานวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กําลังคน แต่รถโฟร์คลิฟท์ก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือคู่มือการทำงานที่แนบมากับรถโฟร์คลิฟท์ และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น หรือโดยความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชํานาญ ขับด้วยความประมาท คึกคะนองของตัวพนักงานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถโฟร์คลิฟท์ ควรที่จะได้รับการเรียนรู้ การฝึกทักษะความชํานาญในการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์และการบํารุงรักษารถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร
      ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน(ประเทศไทย) ได้ตระหนักถึงความจําเป็นของสถานประกอบกิจการที่จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพี่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณสมบัติการเป็นวิทยากรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นวิทยากรดังกล่าวได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในสถานประกอบกิจการของตนเองได้อย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
      1.เพื่อเตรียมทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่ต้องการเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรรถยก
      2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจเนื้อหาสาระสําคัญของหลักสูตรตามที่กฎหมายกําหนด และนําไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
      3.เพื่อพัฒนาและเพิ่มบุคลากรที่เข้ารับการอบรมให้มีความพร้อมในการเป็นวิทยากรรถยก

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เกี่ยวข้องกับการขับขี่โฟร์คลิฟท์

ระยะเวลาการอบรม

 • 4 วัน (24 ชั่วโมง)

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • 12,000 บาท

 • 10,00 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล  :  

 • ทดสอบ-หลังการอบรม / ระยเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

เนื้อหาหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยก

 • กฎหมายเกี่ยวกับรถยก
 • ความหมายของรถยก
 • ประเภทของรถยก
 • โครงสร้างและส่วนประกอบของรถยก
 • หลักการทำงานของรถยก
 • คุณสมบัติของผู้ขับขี่รถยก
 • บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขับขี่
 • อุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยรถยก
 • มาตรฐานการใช้รถยกในคลังสินค้า
 • การเลือกใช้รถยก

2.เทคนิคการใช้รถยกอย่างปลอดภัย

 • แนวคิดความปลอดภัยเกี่ยวกับรถยก
 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางป้องกัน
 • ลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดกับรถยก
 • การประเมินประสิทธิภาพของรถยก
 • เทคนิคการขับรถยกอย่างปลอดภัย
 • การประเมินความเสี่ยง

3.หลักการดูแลบำรุงรักษารถยกอย่างถูกต้อง

 • การตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน
 • การเปลี่ยนถ่ายและหล่อลื่นตามเวลากำหนด
 • การซ่อมแซมและเปลี่ยนอะหลั่ยตามอายุการใช้งาน
 • จัดทำประวัติการใช้และการซ่อมบำรุง
 • การสต๊อกอะหลั่ย

4.ฝึกปฎิบัติการขับขี่รถยกอย่างปลอดภัย

 • ทักษะความชำนาญ Skill
 • ความสามารถ/ ขั้นตอนการยกสินค้า
 • ปลอดภัย Safety
 • ความนุ่มนวล Smooth
 • การตรวจเช็คก่อน-หลังใช้งาน

ภาพกิจกรรมอบรม