วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.เฉลิมชัย   ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ เข้าพบ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง