วันที่ 8 มีนาคม 2565 โครงการ VISION ZERO ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม “คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับโครงการ VISION ZERO” กล่าวเปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ดำเนินการประชุมโดย คุณโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และ คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ โครงการ VISION ZERO ร่วมประชุมและออกความเห็น สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินโครงการในรูปแบบ New Vision Zero 2021 ถือเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานด้านต่าง ๆ ของโครงการ โดยเฉพาะรูปแบบการตรวจประเมินที่มีการปรับหลักการและโครงสร้างให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงการ Vision Zero ให้เป็นระบบต่อไป