สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หลักสูตร : การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

สถานที่

  • ประชุมชี้แจง ห้องฝึกอบรมของบริษัท 
  • ฝึกซ้อม สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก

การแต่งกายผู้เข้าอบรม

  • แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

ระยะเวลาการอบรม

ราคาค่าอบรม

รายละเอียดหลักสูตร

ตัวอย่าง กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

วิทยากร

สถานที่

08.30

ลงทะเบียน

 

ห้องฝึกอบรม

08.30-09.00

พิธีเปิด โดย........................

 

ห้องฝึกอบรม

09.00-11.00

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง

(1) แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ

(๒) แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ

(๓) การค้นหาและช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

วิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ห้องฝึกอบรม

11.00-11.15

พักรับประทานอาหารว่าง

   

11.15 เป็นต้นไป(ระยะเวลาตามประเภทกิจการและสถานการณ์ที่จำลองการฝึกปฏิบัติ)

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยการจำลองเหตุการณ์ และฝึกซ้อมเสมือนเหตุการณ์จริง

วิทยากรที่ได้รับการรับรองฯ

สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง