สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 SHAWPAT-VDO /  webshawpat /  06 สิงหาคม 2564 /  32 views

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการต่างๆของไทย สามารถปรับเปลี่ยนและยกระดับวัฒนธรรมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันด้วยยุทธศาสตร์ VISION ZERO

Add Your Comments

Related Videos