สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


          วันที่ 6 มิถุนายน 2565 โครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุม "คณะกรรมการบริหาร Vision Zero" เปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นางเบญจมาศ ทองไข่มุกต์ เลขานุการคณะกรรมการ ฯ การประชุมดังกล่าวเป็นการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ Vision Zero ปี 2565 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนทิศทางงานความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน ให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น

สมาคมฯ มอบ Certificated of Commitment to VISION ZERO และแสดงความยินดีกับ บริษัท ไทยนิปปอน สตีล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมินโครงการ VISION ZERO

โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นให้สถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ นั้น มีความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงานที่มีวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน และโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Safety Thailand อีกด้วย

โครงการเครื่องหมายรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย  (Safety Mark for Protective Materials and Products หรือ S-Mark) ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมิน ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ อีกทั้งความสามารถในการตรวจประเมิน ด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย และด้านความผาสุก ให้มีประสิทธิภาพในการตรวจประเมินสูงสุดตามหลักยุทธศาสตร์ Vision Zero

โดยมี นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยาย เสวนา และ การอภิปรายเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย

พัฒนาแบบประเมิน Vision Zero สำหรับสถานศึกษา เพื่อดำเนินการให้สถานศึกษาก้าวสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

SHAWPAT เข้าร่วมรับฟังการขอรับการสนับสนุนในการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2566 จากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

นายกสมาคม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ